תקנון ותנאי שימוש באתר

אתר EUROBATH (להלן "האתר") הינו בבעלות, ניהול והפעלת חברת Eurobath B.V. , חברה המאוגדת בהולנד, שמספרה  73682438 ושכתובתה  Postbaan 9, Rucphen, 4715 PL, The Netherlands   (להלן "החברה").

יש לקרוא תנאי שימוש אלו בקפידה. על ידי ביצוע הזמנה וכל פעולה אחרת באתר הנך מאשר כי אתה כפוף לתנאי שימוש אלו וכל התנאים הנכללים במשתמע. היה ואינך מסכים עם תנאים אלו, אנא הימנע מביצוע הזמנות באתר ומכל שימוש אחר באתר.

לשם נוחות הקריאה, תנאי השימוש וטקסטים נוספים באתר מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. מקום בו נכתבו הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד וכן להיפך.

על אתר זה וכל פעולה המתבצעת דרכו יחולו הדינים של הולנד.

 

יישום תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו (לעיל ולהלן: "תנאי השימוש") חלים אך ורק בעת שימושך באתר. תנאי שימוש אלו אינם משנים או מבטלים בשום אופן כל תנאי או חוזה שיש לך כבר עם החברה בגין מוצרים ו/או שירותים. אם הינך משתמש באתר עבור ישות אחרת כלשהי, הינך מצהיר ומאשר כי אתה מוסמך להסכים ולקבל את תנאי שימוש אלו עבור הישות וכי ישות זו מסכימה לפצות אותך ואת החברה בגין הפרות של תנאי השימוש.

הגדרות

"מוצר": כל דבר המוצע למכירה באתר.

״שירותים״: השירותים שהחברה מציעה באתר, לרבות שירותי רכישה ומשלוח שהחברה מאפשרת למשתמשי האתר לבצע.

"תנאי השימוש": תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות הנלווית באתר וכן כל התקנונים המפורסמים באתר.

תיקון חד-צדדי של תנאי השימוש על-ידי הודעה אליך

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את תנאי השימוש המופיעים באתר ו/או כל מדיניות והנחיות של האתר, בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי. החברה מתחייבת להודיע לך כאשר תנאי השימוש השתנו – הודעה כאמור תהא על ידי פרסום התנאים החדשים/המתוקנים באתר ופרסום אודות שינויים אלו באתר.

כל שינוי או תיקון ייכנס לתוקף מיד בפרסום השינוי או התיקון באתר ויחול על כל האתר ועל כל פעולות או מחדלים שהתרחשו אחרי כניסתו של השינוי או התיקון לתוקף.

הינך מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי או תיקון כנ”ל.

המשך שימושך באתר אחרי עדכון תנאי השימוש ו/א מדיניות הפרטיות ופרסום של שינויים או תיקונים כאלו באתר מאשר את הסכמתך לעדכונים, שינויים או תיקונים אלו.

לכן, עליך להתעדכן מפעם לפעם בתנאי השימוש על מנת להבין ולדעת את תנאי השימוש החלים עליך.

היה ואינך מסכים לתנאי השימוש החדשים/המתוקנים, אינך רשאי להמשיך ולהשתמש באתר ועליך להימנע משימוש באתר.

אם יש לך שאלות בקשר לשימוש באתר, אנא פנה ל-  [email protected]

 אחריות לתוכן האתר וזמינותו

האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות הזמינים דרכו, מונגשים עבורך כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available'). למרות שהחברה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.

הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה.

תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצידך. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך בלבד.

מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. החברה לא תהא אחראית בקשר עם אף מוצר שפורט או יוצג באתר ובאמצעותו.

תנאי מכירה

כל רכישות המוצרים מהספקים המתבצעות במסגרת המכירות באתר מתבצעות על ידי החברה. תנאי השימוש אלה חלים על כל רכישה מאת החברה, למעט במידה וישנו הסכם בכתב אחר בינך לבין החברה, החורג מתנאי השימוש, כולם או חלקם.

למי אנחנו מוכרים

החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים מעל גיל 18. אם הנך מתחת לגיל 18 אתה רשאי להשתמש באתר שלנו עם הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבונות ולבטל הזמנות בשיקול דעתה הבלעדית במידה ואתה מתחת לגיל 18.

פתיחת חשבון

כשאתה רוכש באמצעות האתר תתבקש לפתוח חשבון כחלק מתהליך הרכישה. הנך אחראי לשמור על שם המשתמש והסיסמא ונושא באחריות מלאה על כל פעילות המתרחשת בחשבון. במידה וייאבד או יישכח שם המשתמש או הסיסמא, תוכל לקבל סיסמא חדשה באתר או לפנות לשרות הלקוחות באמצעות הקישור המופיע באתר והחברה תשלח לך את המידע הנדרש באמצעות אימייל.

כחלק מתהליך פתיחת חשבון תידרש למסור פרטים אישיים לרבות שם, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון, מספר זהות, וכיוצא באלה.

זמינות ותמחור המוצרים

החברה משדרגת ומשנה ללא הרף, את מוצריה ושירותיה, על מנת להציע לך מגוון רחב של מוצרים ושירותים חדשים. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק להציע מוצרים ו/או שירותים ללא הודעה מוקדמת ללקוחות וייתכן כי מוצרים ייהפכו לבלתי זמינים גם לאחר ההזמנה. כל מחיר של מוצר ו/או שירות יכול להשתנות ללא הודעה מוקדמת מראש.

תיאור המוצר, תמחור, טעויות

החברה משתדלת לדייק כמה שניתן ולהסיר כל טעות המופיעה באתר.

ואולם החברה לא מתיימרת לומר כי תיאורים, תמונות, מחירים ותוכן אחר המופיעים באתר חסינים מטעויות.

ככלל החברה עושה את מירב המאמצים להנגיש לך את מלוא הפירוט אודות המוצר ומאפייניו. את המידע אנו מקבלים מספקי המוצרים בהולנד ובגרמניה. מוצע לך לעיין בקפידה בפירוט מאפייני המוצר כפי שמופיעים באתר בטרם הזמנתו על מנת שההזמנה תתאים לציפיותיך.

המיסים משולמים בנפרד בקבלת המוצר:

המחירים המופיעים באתר בזמן נתון אינם כוללים מע"מ ומיסים כדין, ולאכוללים דמי משלוח המחושבים בנפרד עם השלמת כל הזמנה בנפרד, על בסיס המשקל הכולל שלה, מדינת ואזור חלוקה, סוג ותיעדוף משלוח וכיו"ב. הערכת המיסים מוצגת בהשלמת הרכישה לפי חישוב המיסים הקבוע בחוק לייבוא אישי.

האתר, החברה, וספקי המוצרים, אינם יכולים לשערך במדיוק ואינם אחראים בשום אופן למיסים, מכסים, עלויות שחרור או בדיקה או מכס או שילוח, או כל עלות אחרת שתחול, אם תחול, על-ידי רשויות מדינת ישראל ו/או חברת דואר ישראל ו/או DHL ו/או כל חברת שינוע או שילוח אחרת עם הגיע החבילה ו/או ההזמנה לגבולות מדינת ישראל.

לידיעתך, עלות המשלוח והמיסים החלים, כפופים בין היתר לכללים, למגבלות, להוראות ולהנחיות המוטלות על ידי רשויות המס בישראל בנוגע לייבוא אישי. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג לך את המחיר המלא שתידרש לשלם כולל עלויות שילוח, מיסים ושחרור, אך לא תוכל להיות אחראית לגידול בעלויות עקב התנהלותך באתר.

כך למשל, על פי הנחיות רשויות המס בישראל, שתי חבילות או יותר, הנשלחות לאותו לקוח מאותו ספק בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל הטובין יחד. החברה אינה מתחייבת להתריע בפניך לפני ביצוע רכישה מפוצלת כאמור.

בנוסף, מידות ומשקל של מוצר הינם משוערים בלבד. אם מוצר המוצע על ידי החברה אינו כפי שמופיע באתר, האפשרות היחידה העומדת בפניך היא להחזיר אותו בהתאם למדיניות ההחזרות של האתר. במידה ויש טעות, הן באתר, הן באישור ההזמנה והן בעיבוד ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את הטעות ולחייב את המחיר הנכון או לבטל את ההזמנה. האפשרות היחידה העומדת בפניך במקרה שטעות מסוג זה מתרחשת הינה לבקש לבטל את ההזמנה.

הזמנות מוצרים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנה כלשהיא ו/או להגביל, מבחינה כמותית, את ההזמנה. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה על קליטת ההזמנה במערכת של האתר. הודעה זו אינה מהווה אישור ההזמנה. הזמנתך לא תיחשב כמאושרת עד אשר החברה תשלח את המוצר המוזמן. במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לספק את המוצר המוזמן, תזוכה בסכום הרכישה תוך 14 ימי עסקים.

תנאי תשלום

החברה מקבלת הן כרטיסי אשראי בינלאומיים והן ישראליים מהסוגים: ויזה, MasterCard, ישרכארט ו -American Express. החברה אינה מקבלת מזומנים, COD, העברות בנקאיות או המחאות אישיות. 

תנאי תשלום אלו כפופים לשינוי ו/או לתיקון בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה והמחיר המופיע באתר אינו נכון, התנאים הבאים חלים: אם המחיר הנכון נמוך מהמחיר המופיע באתר, אזי המחיר הנכון תקף ותחויב במחיר הנמוך. אם המחיר הנכון גבוה יותר מהמחיר שמופיע באתר, אזי, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ניצור אתך קשר לעדכן אותך לגבי ההפרש לתשלום. החברה אינה אחראית על טעויות חיוב אלא אם כן תודיע לנו על טעות מסוג זה לא יאוחר משישים יום (60) מיום הרכישה.

אספקת מוצרים

הזמנות מהאתר יסופקו דרך כלל תוך 14-21 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.  המשלוח  לארץ הינו משלוח אווירי וההזמנה מגיעה אליכם בהתאם לשיטת השילוח הנבחרת.

במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את הזמנת המוצר מסיבות של חוסר במלאי, אי תאימות במחיר, אי תאימות בקטגוריית המכס ועוד, ניצור קשר עם הלקוח באמצעות דוא"ל להמשך טיפול ברכישה.

דמי משלוח מחושבים בנפרד עם השלמת כל הזמנה בנפרד, על בסיס המשקל הכולל שלה, מדינת ואזור חלוקה, סוג ותיעדוף משלוח וכיו"ב. 

המשלוח מחויב על פי משקל הפיזי או הנפחי של החבילה, הגבוה מבין השניים. 

משלוחים עם DHL או דואר הולנד יועברו לדואר לאיסוף מהסניף הקרוב לבית הלקוח.

משלוחים עם DHL Express יגיעו עד לבית הלקוח.

משלוחים במשקל גבוה כגון אסלות חכמות יסופקו עד לשפת המדרכה הקרובה לבית ונגישה למשאית.

יתכנו עיכובים הקשורים במיעוט הטיסות והבדיקות הנוספות שבעקבות מגפת הקורונה.

 

אחריות למוצרים

מוצרים הנמכרים באתר אינם מציעים אחריות התקפה בישראל.

החברה מספקת אחריות לתקינות המוצר הנשלח ומקוריותו בלבד ותחליף או תזכה מוצר שהגיע פגום כמפורט במדיניות ההחזרות.

החברה אינה מספקת תעודת אחריות או מצג או הצהרה או התחייבות כלשהם ביחס למוצרים. מבחינת החברה, המוצרים נמכרים כמות שהם (AS IS) וללא שירות תיקונים ו/או אחרות כלשהם.

החברה איננה נושאת באחריות, בין מפורשת ובין משתמעת למוצרים. פירושו של דבר הוא כי לחברה אין אחריות על סחירות, התאמה, בעלות, אבטחה וכולי, או כל מידע אחר באתר זה שאינו בהתאם לציפיותיך או צרכיך.

מדיניות ביטולים

על מנת לספק את השירות הטוב ביותר, ההזמנה מועברת לספק המוצר ומטופלת מיידית מרגע קבלתה, לכן ניתן לשנות ולבטל הזמנה עד לאחר שעה מרגע שנקלטה. ניתן לבצע החזרה של המוצר לאחר קבלתו בישראל במצב תקין ובאריזתו המקורית.

לאחר שהמוצר מוחזר יועבר החזר כספי מלא בגין הרכישה (דמי המשלוח ומיסים לא יוחזרו). את המוצר ניתן להחזיר לפי בחירת הלקוח ועל חשבונו באמצעות דואר ישראל במשלוח עם מספר מעקב. 

על מנת לבצע החזרה יש לשלוח הודעה או דואר אלקטרוני עם פרטי הפריט שתרצו להחזיר ולבצע את תהליך החזרה לפי ההוראות שינתנו.

החזרת מוצרי אסלות חכמות ובידה תתאפשר רק באריזה מקורית סגורה שלא נפתחה. 

מדיניות החזרות

ניתן לבטל ולהחזיר כל הזמנה מהאתר וזאת עד ארבע עשר ימים ממועד קבלת המוצר בארץ, בתמורה לקבלת זיכוי, כמפורט בפרק זה להלן. עליך להודיע על בקשתך להחזרת המוצר כאמור לעיל, אך ורק באמצעות הודעה דרך האתר או דואר אלקטרוני . עליך לציין בפנייתך את הסיבה לביטול, לרבות, הפגם או אי ההתאמה של המוצר – ככל שרלוונטי. ולמלא פרטים מזהים ומספר הזמנה.

לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש כלשהו. מוצר שיראה בו סימן לשימוש או התקנה לא יוחזר.

החזרה מחמת פגם או אי התאמה

הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע ליורובאט' אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר וימנע מכל שימוש במוצר.

במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר או קבלת מוצר אחר משהוזמן או במידה שונה מזו שהוזמנה (להלן: "אי התאמה") – תהיה זכאי לקבל זיכוי בגובה מחיר המוצר, כולל דמי משלוח ותשלום המס ככל ששולם על ידך, וזאת בכפוף להשבת המוצר לחברה.

במקרה של ביטול מחמת פגם או אי התאמה, הלקוח יארוז מחדש את המוצר המוחזר באריזה שאינה גדולה (בנפח ובמשקל) מהאריזה המקורית, ידביק על האריזה מדבקת PRE PAID שתסופק לו על ידי החברה, ימלא את כל הפרטים הדרושים בהתאם להנחיות שיקבל בתשובה לפנייתו וישלח את האריזה חזרה לספק.

לצורך ייעול השירות והטיפול בפנייה, מומלץ לצרף לפנייה צילום ברור של הפגם או אי ההתאמה, בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות.

החזרה מחמת סיבה אחרת

במקרה של החזרה מכל טעם שאינו אי התאמה, לרבות מטעמי נוחות (להלן – "סיבה אחרת") הלקוח יהיה זכאי לקבל זיכוי בגובה מחיר המוצר בלבד (לא כולל דמי משלוח, ומרכיב תשלומי החובה והמיסים, ככל שחלו), כפוף להשבת המוצר לחברה. השבה מחמת סיבה אחרת תבוצע בתוך 14 ימים מיום הרכישה על חשבונך, באמצעות מדבקה הכוללת כתובת למשלוח שתספק לך החברה לפי פנייתך. החזרת מוצר מחמת סיבה אחרת, תתאפשר בתנאי שלא בוצע שימוש במוצר (כולל התקנה או הסרת תגיות או מדבקות וחיבור לצנרת) והוא באריזתו המקורית.

שירותים בנייד ופרטים ליצירת קשר

ייתכן כי אתר זה כולל שירותים מסוימים הזמינים דרך מכשיר הטלפון הנייד שלך כמו היכולת להוריד תוכן לנייד או היכולת לבקש עדכוני הזמנה ומשלוח דרך הנייד. יודגש, כי בין ביצוע הזמנה באמצעות מכירה ישירה ובין באמצעות שירות ייבוא אישי, חובה עליך להציג את מספר הטלפון הנייד שלך. בנוסף, עלייך לספק את מספר הטלפון הנייד שלך כחלק מהפרטים ליצירת קשר. בשימושך בשירותים בנייד, או במתן מספר הנייד שלך כחלק מהפרטים ליצירת קשר, הנך מסכים כי החברה רשאית ליצור אתך קשר באמצעות SMS ו-MMS ושמידע מסוים אודות השימוש שלך בשירותי נייד יועבר אל החברה.

זכויות יוצרים

אלא אם כן נאמר אחרת באתר, התוכן וכל חומר אחר המופיע באתר, הכולל, אבל לא מוגבל ללוגו של החברה - תמונות, מידע, תוכנה, מוסיקה, תיקים וכולי, שייכים ובבעלות של החברה או זכייניה או משתמשיה ומוגנים על ידי חוקי הולנד והחוק הבינלאומי.

מוענק לך רישיון מוגבל לגשת ולהשתמש באתר ולהדפיס בצורה אלקטרונית או רגילה חומרים מהאתר לצורך איסוף מידע ולצרכים אישיים, כל עוד דבר זה נעשה לצרכים שאינם מסחריים. רישיון מוגבל זה כפוף לתנאי השימוש ואינו כולל הפעולות הבאות:

1. כל מכירה מחודשת או שימוש מסחרי באתר או בחומרי האתר;

2. איסוף ושימוש ברשימת מוצרים, תמונות ותיאורים;

3. חלוקה או פרסום פומבי של חומרי האתר;

4. תיקונים באתר ובחומרי האתר, כולו או חלקו;

5. שימוש בכריית מידע, רובוטים או דרכים אחרות לאיסוף מידע;

6. הורדות של חלקי האתר או חומרי האתר או כל מידע שיש באתר, אלא אם כן נאמר במפורש שמותר לעשות כן; ו-

7. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא למטרות להם נועדו.

כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא בהתאם לסעיפים הללו, ללא אישור כתוב מאת החברה, אסור בהחלט ויבטל את הרישיון המוענק בזאת.

אלא אם נאמר במפורש, אין לראות בתנאי השימוש הללו הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים כלשהם, בין על ידי השתק, השתמעות או אחר. הרישיון ניתן לביטול בכל זמן.

אימצה לעצמה מדיניות בה היא יכולה על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל מנויים ומחזיקי חשבונות אם הם מפרים חוזרים. בנוסף, החברה יכולה להגביל את הגישה לאתר או לבטל חשבונות של מנויים שהפרו זכויות יוצרים של אחרים, גם אם זו הייתה הפרה ראשונה.

תלונות על הפרת זכויות יוצרים באתר

סימני המסחר ותמונות המוצרים המוצגים באתר התקבלו מאת ספקי המוצרים להצגה באתר.

במידה ומצאת שזכויותך נפגעו בשל שימוש שלא כדין בזכויות קניין רוחני שבבעלותך הנך מוזמן להגיש תלונה מפורטת, בכתובת אימייל[email protected]

חשוב לדעת כי ניתן להעביר את המידע הרשום בתלונתך לאדם שאתה טוען שהפר זכויות היוצרים. עצם הגשת התלונה מהווה הסכמתך להעברה הנ"ל. בנוסף, קח בחשבון כי תהיה אחראי על כל מצג שווא המופיע בתלונתך ותישא באחריות לכל נזק ושכר טרחה, בין אם שלנו ובין של האדם שאתה טוען שהפר את זכויות היוצרים, שנגרמו עקב מצג השווא והסרת או שלילת גישה לכל חומר עקב מצג השווא. החברה רשאית להודיע על הפרות של זכויות יוצרים למשתמשיה, בין אם על ידי הודעה כללית באתר, משלוח מכתב באימייל ובין אם ע"י שליחת מכתב בדואר רגיל לכתובות של המשתמשים של החברה המופיעות ברשומותיה.

סימני מסחר

החברה וכן שאר שמות מוצרים ושירותים, לוגואים וסיסמאות של החברה שיכולים ועלולים להופיע באתר, הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של החברה או של צדדים שלישיים ואינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מאת החברה או מאת בעל סימן המסחר המתאים.

לא ניתן להשתמש בתגי מטא (metatags) או טקסט מוסתר אחר שמשתמש בשם החברה או בשם האתר או כל שם או סימן מסחר אחר של החברה בלי אישור בכתב מאת החברה.

בנוסף, לא ניתן להשתמש או להעתיק את המראה והצורה של האתר, כולל כל הכותרות של האתר, נוסח האתר, אייקונים וכולי ללא אישור בכתב מאת החברה.

כל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות, המוזכרים באתר, שייכים לבעליהם. על אף שהחברה מזכירה או מפרסמת מוצרים או שירותים באמצעות סימני מסחר, שמו המסחרי של היצרן או בכל דרך אחרת, היא אינה ממליצה בשום פנים ואופן על מוצרים או שירותים אלו.

קישורים

ברשותך רישיון מוגבל ולא בלעדי ליצור קישור לאתר שלא למטרות מסחר כל עוד קישור זה אינו מייצג את החברה או מוצריה באופן שקרי או שלילי ובלבד שהאתר הכולל בתוכו את הקישור אינו כולל חומר למבוגרים בלבד, חומר בלתי חוקי, או כל חומר אחר שהוא פוגע, מטריד או מציק.

רישיון מוגבל זה ניתן לביטול בכל זמן.

לא ניתן להשתמש בלוגו של החברה או בכל גרפיקה אחרת שבבעלות החברה לקישור לאתר ללא אישור בכתב מאת החברה.

בנוסף, לא ניתן למסגר שום סימן מסחר של החברה, הכולל תמונות וגרפיקה המופיעות באתר ותוכן וניסוח של טקסט המופיעים באתר ללא אישור בכתב מאת החברה.

למעט מה שנאמר לעיל, לא ניתן לך שום רישיון, בין אם במשתמע ובין אם בשתיקה ובין אם בכל דרך אחרת לאיזה שהוא פטנט, סימן מסחר וזכויות יוצרים של החברה או של צדדים שלישיים.

החברה אינה טוענת, מציגה ו/או נושאת באחריות לאיכות, תוכן, מהות ואמינות של אתר הנגיש באמצעות קישורים באתרי החברה או אתרים שונים, בהם יש קישורים לאתר. אתרים אלו אינם בשליטתה של החברה והחברה אינה אחראית לתוכן של אתרים אלו או כל תיקון ושינוי המתבצע באתרים אלו. החברה מספקת קישורים אלו לצורך נוחות בלבד והכללת קישור מסוים אינה רומזת על אימוץ או המלצת החברה לאתר זה או לתוכן הכלול בתוכו.

ביציאתך מהחיבור לאתר, היה מודע לכך כי תנאי השימוש כבר אינם חלים עליך. 

תוכן צד שלישי

החברה רשאית לאפשר או לספק תוכן של צד שלישי באתר והינה רשאית לאפשר או לספק קישורים לאתרים של צד שלישי כשירות לאלו המעוניינים במידע זה.

החברה אינה מפקחת ואין לה שום שליטה על תוכן צד שלישי או אתרים של צד שלישי. החברה אינה ממליצה או מאמצת תוכן צד שלישי באשר הוא ואינה יכולה להבטיח דבר לגבי אמיתות תוכן צד שלישי.

החברה אינה מייצגת או מבטיחה מידע כלשהו הכלול בתוכן אתרי צד שלישי ואינה לוקחת על עצמה את האחריות לתקן או לעדכן תוכן צד שלישי. משתמשים בתוכן צד שלישי עושים כך באחריותם בלבד.

תנאי התנהגות של המשתמש

על ידי שימוש באתר הנך מסכים להימנע מ:

1. שימוש באתר ו/או באזורים אינטראקטיביים בצורה בלתי חוקית כלשהיא בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתר; 

2. לאסוף ו/או לשמור כתובת אימיילים של אחרים ו/או פרטים אחרים מהאתר ו/או מהאזורים האינטראקטיביים בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, לצורך אימיילים בלתי רצויים או התקשרויות בלתי רצויות;

3. להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לגשת לאתר ו/או האזורים האינטראקטיביים ולהוציא מידע;

4. להשתמש בסקריפטים אוטומטיים לצורך איסוף מידע;

5. להירשם ביותר משם משתמש אחד, לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות כלשהיא;

6. לחקות אדם או ישות כלשהיא ו/או לייצג שלא כהלכה את גילך או השתייכותך לאדם או לקבוצה מסוימת;

7. להפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים;

8. לשדל מידע אישי מאת אנשים מתחת לגיל 18, ו/או לשדל סיסמאות ו/או מידע מזהה לצורך מסחרי או לצורך בלתי חוקי;

9. להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של מישהו אחר ללא אישור מאת החברה;

10. לנסות לעקוף מסנני תוכן שונים שאנו מפעילים;

11. לנסות לגשת לשירות ו/או אזור של האתר (הכולל אזור אינטראקטיבי) שאינך מורשה להיכנס אליו; ו-

12. להטריד, לאיים או לנהוג בדרך אחרת שיש בה משום הטרדה כלשהיא.

החברה אינה אחראית להתנהגות המשתמשים באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק או הפסד כתוצאה מהתנהגות כזו. על אף ש החברה אינה חייבת לפקח או לסנן התנהגות כלשהי העולה באתר או באזורים האינטראקטיביים, החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר, לסנן או לערוך התנהגות כלשהיא המופיעה באתר, בכל זמן וללא הודעה מוקדמת מראש.

החברה אינה מאשרת או מאמצת פגישות או אירועים שפורסמו על ידי משתמשים והחברה ממליצה לפעול בזהירות לפני יצירת קשר עם אדם כלשהוא שאינו מוכר. כל שימוש באתר או באזורים האינטראקטיביים בניגוד להוראות אלו מהווה הפרה של תנאי השימוש ועלול לגרום, בין היתר, לביטול או השעיית זכויותיך לשימוש באזורים אינטראקטיביים ו/או באתר.

מידע רישומי ואבטחת חשבון

בשימוש באתר, הנך מסכים:

1. לספק מידע מדויק, מעודכן ומלא אודותיך ככל שנדרש בטפסי הרישום שבאתר ("מידע רישומי”).

2. לשמור על סודיות של סיסמתך וזהותך ולא לחלק מידע זה עם אף גורם זר.

3. לשמור ולעדכן את המידע הרישומי וכל מידע אחר שסיפקת לחברה, שיהיה מדויק, עדכני ומלא.

4. לקבל את כל הסיכונים הכרוכים בכניסה בלתי מורשית למידע רישומי ומידע אחר שסיפקת לחברה.

פיצויים

הנך מסכים להגן החברה ולפצות אותה ואת זכייניה, קבלניה העצמאיים, ספקיה, יועציה, עובדיה, דירקטורים שלה וסוכניה, נגד כל תביעה, נזק, עלויות, הוצאות, שכ"ט, שנגרמו כתוצאה מפרסום תוכן משתמש כלשהו שאתה מפרסם, שומר או מעביר דרך האתר או האזורים האינטראקטיביים. פיצויים אלו כוללים אבל אינם מוגבלים לתביעות אמתיות ו/או פוטנציאליות ו/או דרישות תשלום נגד החברה, זכייניה, קבלניה העצמאיים, ספקיה, יועציה, עובדיה, דירקטורים שלה וסוכניה, שנגרמו כתוצאה מפרסום תוכן משתמש שאתה פרסמת, התנהגותך, הפרתך את תנאי השימוש או זכויות של צד שלישי כלשהוא.

הגבלת אחריות

אלא אם כן נאמר בכתב באופן מפורש אחרת על ידי החברה, האתר, חומרי האתר הכלולים בתוך האתר (הכולל כל תכני משתמש) וכל השירותים המסופקים באתר, הינם מסופקים כמות שהם (AS IS) ללא שום התחייבות או אחריות.

החברה אינה אחראית על כל הפסד רווח, הפסד עסקי ו/או כל נזק, הן נזק מיוחד והן נזק עונשי, או כל תביעת צד ג', למעט תביעות בהתאם לתנאי שימוש אלו. ככל שהחוק מאפשר, האחריות של החברה תהיה מוגבלת לסכום המחיר ששולם עבור המוצר נשוא התביעה.

החברה, סוכניה וזכייניה מכחישים במפורש כל התחייבות או אחריות, לרבות אבל לא רק אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בטחון, בעלות, אי-הפרת זכויות ו/או כי כל המידע אודות האתר מתאים לכל צרכיך או ציפיותיך.

החברה אינה מבטיחה ואינה מצהירה בשום פנים ואופן, במפורש או במרומז, ביחס לדברים הבאים:

 

1. שימוש באתר, עיכובים או הגבלות של האתר;

2. ביצועי המערכת והשפעות על/או נזקים לתוכנה ולחמרה הקשורים לשימוש באתר;

החברה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שנגרם כתוצאה מווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק וכולי, שהועברו דרך האתר.

מלבד כמתחייב על פי חוק, החברה אינה אחראית להפסדים שנגרמו כתוצאה מרשלנות, פעולות או מחדלים של צד שלישי, לרבות אך לא רק מצד ספק האינטרנט שלך.

החברה אינה אחראית להתנהגות, בין אם אונליין ובין אם לאו, של משתמשי האתר או השירותים והנך האחראי הבלעדי לאינטראקציה עם אנשים אחרים. סקירת מוצרים והערות הינם דעות של המשתמשים המפרסמים בלבד והחברה אינה אחראית לטעויות כתיב או השמטות בקשר לתמחור, טקסט או צילום.

בעוד שהחברה משתדלת לאבטח את הגישה ואת השימוש באתר, החברה אינה יכולה להתחייב או להצהיר כי אתריה נקיים מווירוסים או רכיבים אחרים.על כן, עליך להשתמש בתוכנות מוכרות לצורך אבחון וניקוי ווירוסים בעת הורדות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תוכן כלשהוא המצוי באתר ולשנות את השירותים שבאתר בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.

החברה, הדירקטורים שלה, בעלי מניותיה, עובדיה או סוכניה אינם אחראים על כל נזק ישיר, מיוחד, תוצאתי, עקיף או כל נזק אחר הכולל אבל לא מוגבל להפסדי רווח או הפסדי מידע, בין אם על ידי מעשה בחוזה, נזק (הכולל אבל לא מוגבל לרשלנות) או אחר, העולה ביחס לשימוש או אי יכולת להשתמש באתר, שירותים, תוכן משתמש או חומרי האתר המצויים באתר. נזקים אלו כוללים אבל אינם מוגבלים לנזקים שנגרמו עקב הסתמכויות של משתמשים על מידע באתר או עקב טעויות, השמטות, מחיקות של תיקים או אי-מיילים, ווירוסים, עיכובים שונים, גניבה, השמדה, כניסה בלתי מורשית לתוכנות, רשומות ושירותי של החברה. סך כל האחריות של החברה, בין אם על ידי חוזה, ביטוח, נזק או כל עילה אחרת, אינה יכולה, בשום פנים ואופן, לעלות על התשלום שאתה משלם לחברה עבור גישה או שימוש באתר.

ברירת הדין ופורום

תנאי שימוש אלו והשימוש באתר כפופים לחוקי הולנד.

בוררות

הנך מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור לתנאי השימוש הללו ו/או למוצרים ו/או לשירותים המסופקים בזאת, יוכרעו על ידי בוררות בלבד בהולנד.

הבורר יחיל את חוקי מדינת הולנד והחוק הישראלי לא יחול.

דרישה לבוררות חייבת להתקבל תוך שנה אחת (1) לאחר הולדת הטענה או העילה.

במידה והצדדים אינם מסכימים על מינוי בורר תוך 30 יום לאחר הדרישה הנ"ל, הבורר יתמנה בהתאם לתקנות.

כל תהליך הבוררות יתנהל בשפה האנגלית.

אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר לתנאי שימוש אלו. הנך מוותר בזאת על כל זכות שיש לך להגיש תביעה ייצוגית נגד החברה, סניפיה וחבריה, בקשר לתנאי שימוש הללו.

הבורר יישם את הדין החל בהתאם לאמור לעיל. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר.

 

פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כן כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט בהולנד.

סיום

על אף תנאי שימוש הללו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ולסיים את רישיונך להשתמש באתר ולחסום ו/או למנוע ממך לגשת ולהשתמש באתר בכל עת וללא התראה מוקדמת.

הפרדה

אם סעיף כלשהוא בתנאי שימוש אלו נחשב בלתי חוקי, שאינו ניתן לאכיפה ובטל מסיבה כלשהיא, אזי סעיף זה יחשב כנפרד מתנאי השימוש ויוצא מתנאי שימוש אלו ולא ישפיע על תקיפות הסעיפים הנשארות האחרים.

הודעות

הודעות בהתאם לתנאי שימוש אלו יהיו בכתב וישלחו באמצעות: אימייל, דואר, משלוח אישי על ידי שליח בינלאומי.

שלמות ההסכם

תנאי השימוש אינם ניתנים לשינוי או תיקון על ידי שימוש במסמכים נוספים אחרים המתיימרים להיות הסכמים בין הצדדים. כל ניסיון לשנות או לתקן את תנאי השימוש או להכניס הזמנה למוצרים או שירותים הכפופה לתנאי שימוש נוספים- בטל.

כוח עליון

החברה אינה אחראית לעיכוב ו/או לאי משלוח כתוצאה ממעשה עליון כגון שריפות, תאונות, הצפות, מרד, מלחמות, פעולות טרור, התקוממויות, שביתות או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של החברה.

וויתור

אי דרישת החברה לקיים סעיפים מתנאי השימוש בצורה מדוקדקת אינו מהווה וויתור של זכויותיה או תיקוניה.

שאלות ופרטים ליצירת קשר

שאלות או הערות אודות האתר או תנאי השימוש יופנו לחברה לכתובת דוא"ל [email protected]

 או ע"י יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה.

Copyright © 2022 Eurobath B.V. All rights reserved.